Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie servisa apkalpošanas noteikumi

1. Pretenzijas par preces kvalitāti tiek risinātas atbilstoši saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
Gadījumā, ja precei papildus tiek piešķirta  ražotāj-rūpnīcas garantija  tad garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Ja defekts/bojājums radies ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā, bezmaksas remonta noteikumi netiek piemēroti, un remonts tiek veikts par maksu.
2. Servisa  apkalpošanā netiek iekļauts:
-bojājumi, kas radās stihisko negadījumu, ugunsgrēka, lietotāja neuzmanības un nepienācīgas ekspluatācijas rezultātā;
-bojājumi nepienācīgas un nelikumīgas ierīkošanas dēļ (spriegums, nepienācīgs ūdens vai gāzes spiediens);
-bojājumi elektrotīklu bojājumu dēļ;
-bojājumi, ko izraisa slikta ierīces pieslēgšana vai svešķermeņi;
-bojājumi, kas rodas ķīmisko vielu lietošanas rezultātā;
-ierīces krāsas izmaiņas (nodzeltēšana, piesārņošana u.tml.) un rūsēšana;
-bojājumi, kas izraisīti ekspluatācijas laikā (tīrīšanas, berzēšanas ieskrambājumi vai citi mehāniska veida defekti);
-defekti, kas radās transportējot, ja ierīci pārvadā pats klients;
-rūpniecības vai tirdzniecības telpās izmantojamas ierīces.
3. Servisa  apkalpošana var tikt pārtraukta pirms termiņa, ja:
-apkalpošanu veica persona, kas nav pilnvarota tehniskās apkalpošanas centrā, kas norādīts servisa  apkalpošanas kartē, vai tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas;
-ierīce tika ekspluatēta nepienācīgā telpā, piem.: mitrā, aukstā;
-ierīce  ir bojāta pircēja vai trešo personu vainas dēļ.
4. Servisa  apkalpošana nav spēkā, ja:
-pie servisa  apkalpošanas kartes nav kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai cita dokumenta, kas pierāda pirkšanu un kurā ir skaidri salasāms preces nosaukums un modelis;
-servisa  apkalpošanas kartē ir svītrojumi vai izmaiņas;
-nav Pārdevēja zīmoga, pārdošanas datuma vai pārdevēja paraksta un tā atšifrējuma.
5. Servisa  apkalpošana netiek dota piederumiem, kas normāli nolietojas lietojot ierīci un to kalpošanas laiks ir atkarīgs no ierīces ekspluatēšanas intensitātes: putekļu maisiņiem, filtriem, sukām, uzgaļiem, gāzes plīšu degļiem un restītēm, pultīm, barošanas blokiem, atmiņas kartēm, akumulatoriem un to lādētājiem, austiņām,cauruļu un biršu bojājumiem(putekļu sūcējiem), kā arī uz programmatūras nodrošinājumu.
6. Elektroierīces ir paredzētas lietošanai tikai individuālo mājsaimniecības apstākļos.
7. Pārdevējs neatbild par sekām, kas notika nezināšanas vai lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošanas dēļ, ierīču pieslēgšanas, instalācijas vai lietošanas laikā.
8. Veikala personāls apņemas sniegt vispusīgu informāciju, kas saistīta ar ierīces lietošanu.                   
9. Pirms preces nodošanas apkalpošanā, pārliecinieties par savu datu drošību - datu saglabāšanu vai dublēšanu. Print Progressive neatbild par Jūsu datu drošību!
10. Servisa apkalpošana tiek veikta iespējami īsā laikā nepārsniedzot 30 dienas, taču termiņu var būt pagarināts īpašos gadījumos, ja nepieciešamās rezerves detaļas jāpasūta no ražotājfirmām atbilstoši to noteiktajām detaļu piegādes termiņiem. Šādos gadījumos klientam tiek paziņots mutiski vai rakstiskā veidā par remonta termiņa pagarināšanas nepieciešamību saprātīgā termiņa robežās.